Regulamin usługi "Karta Tani Telefon"

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Elterix Spółkę Akcyjną

Przedmiot Regulaminu

1.Regulamin określa zakres i warunki świadczenia Usług na rzecz Użytkowników przez Elterix Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A, 02-366 Warszawa, zwaną dalej "Dostawcą Usług". Dostawca Usług prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Definicje

2.W Regulaminie stosuje się następujące definicje i pojęcia:

1) Aktywacja Usługi - wykonanie przez Użytkownika pierwszego połączenia z wykorzystaniem Kodu;

2) Karta z Kodem - karta o określonym Nominale Kodu, dostępna w Punktach sprzedaży, umożliwiająca Aktywację Usługi i dostęp do Usługi, zawierająca Kod zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem, Numery dostępowe, instrukcję dokonywania połączeń oraz informację o dostępności Regulaminu, Cennika i/lub Warunków Oferty Promocyjnej;

3) Kod - poufna kombinacja znaków cyfrowych, umieszczona na Karcie z Kodem; tonowe wprowadzenie Kodu przez Użytkownika umożliwia korzystanie z nabytej Usługi do wysokości Nominału Kodu;

4) Nominał Kodu - wyrażona w złotych wartość Usługi, z której może skorzystać Użytkownik nabywając dany Kod, zgodnie z wysokością opłat wskazaną w Cenniku;

5) Numer dostępowy - numer telefoniczny zgodny z obowiązującym Planem Numeracji Krajowej dla publicznych sieci telefonicznych ("PNK") wskazany przez Dostawcę Usługi, z wykorzystaniem którego realizowana jest Usługa (w tym umożliwiający Użytkownikowi wprowadzenie Kodu i wybór numeru docelowego);

6) Okres ważności Usługi - okres od dnia Aktywacji Usługi do upływu 100 dni od tej daty;

7) Punkty sprzedaży - punkty sprzedaży podmiotów współpracujących z Dostawcą Usługi, w których sprzedawane są Karty z Kodem. Lista Punktów sprzedaży zamieszczona jest w Serwisie www;

8) Regulamin - niniejszy dokument; pojęciom niezdefiniowanym w ust. 2, rozpoczynającym się od dużej litery i użytym w Regulaminie, nadaje się znaczenie przypisane im w Regulaminach Świadczenia Usług;

9) Regulaminy Świadczenia Usług - Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Elterix SA na rzecz Abonentów/Użytkowników będących Konsumentami oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Elterix SA na rzecz Abonentów/Użytkowników niebędących Konsumentami, obowiązujące od dnia 1.04.2009 r.;

10) Serwis www - serwis internetowy, obecnie pod adresem www.tanitel.pl/karta, zawierający informacje na temat Usługi, w tym m.in. Regulamin, Cennik, listę Punktów sprzedaży, listę obsługiwanych kierunków i ich dostępność dla poszczególnych Użytkowników oraz instrukcję dokonywania połączeń;

11) System pre-paid - system płatności z góry (przedpłaconych) wykorzystywany do rozliczeń za Usługi, wymagający uprzedniego nabycia Karty z Kodem na zasadach wskazanych w Regulaminie;

12) Umowa - umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą Usługi;

13) Usługa - usługa skierowana do Użytkowników sieci ruchomych i/lub stacjonarnych oraz korzystających z Publicznych aparatów samoinkasujących, polegająca na zapewnianiu połączeń krajowych i zagranicznych z wykorzystaniem Numerów dostępowych oraz Kodu, świadczona w Systemie pre-paid;

14) Użytkownik - podmiot korzystający z Usługi lub żądający jej świadczenia, który nabył Kod w sposób wskazany w ust. 8;

15) Warunki Oferty Promocyjnej - szczegółowe warunki oferty promocyjnej skierowanej do Użytkowników obejmujące cennik określonej oferty promocyjnej, i mogące obejmować regulamin określonej oferty promocyjnej, obowiązujące przez okres czasu ustalony przez Dostawcę Usługi;

Warunki świadczenia Usługi

3.Wysokość opłat oraz szczegółowe zasady ich naliczania określa Cennik i/lub Warunki Oferty Promocyjnej.

4.Dostawca Usługi świadczy Usługę zgodnie z Regulaminem, Cennikiem i/lub Warunkami Oferty Promocyjnej (o ile obowiązuje). Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ww. dokumentów.

5.Warunkiem świadczenia Usługi jest użycie przez Użytkownika aparatu (urządzenia) pozwalającego na tonowe wybieranie numerów.

6.Usługa świadczona jest zgodnie z możliwościami technicznymi wynikającymi ze stosowanej technologii, z jakością nie gorszą niż przewidziana dla tej technologii.

Dostęp do Usługi

7.Dostęp do Usług następuje z wykorzystaniem Numeru dostępowego i uzależniony jest od nabycia przez Użytkownika Kodu i Aktywacji Usługi.

8.Użytkownicy mogą uzyskać Kody nabywając Karty z Kodem w Punktach sprzedaży.

9.Dostawca Usługi udostępnia Użytkownikowi Regulamin, Cennik i/lub Warunki Oferty promocyjnej (o ile obowiązują) przed zawarciem Umowy. Regulamin, Regulaminy Świadczenia Usług, Cennik i/lub Warunki Oferty Promocyjnej są dostępne w Serwisie www oraz BOK.

10.Usunięcie zabezpieczenia z nabytej Karty z Kodem jest traktowane jako akceptacja Regulaminu, Cennika i/lub Warunków Ofert Promocyjnej.

11. Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem przez dokonanie Aktywacji Usługi.

Zakończenie świadczenia Usług

12. Usługi są świadczone - w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze - bądź do chwili wykorzystania przez Użytkownika Nominału Kodu bądź przez Okres ważności Usługi.

13.Po zakończeniu Okresu ważności Usługi Kod ulega deaktywacji. Kwoty wpłacone w Systemie pre-paid nie podlegają zwrotowi.

Zakres obsługi serwisowej

14. W ramach obsługi serwisowej Dostawca Usługi zapewnia:

1) obsługę telefoniczną pod numerami wskazanymi przez Dostawcę Usługi, w tym w Serwisie www (obecnie: 801 880 006) w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00,

2) możliwość uzyskania informacji dotyczącej świadczonych Usług, w tym aktualnego Cennika i/lub Warunków Oferty Promocyjnej.

Opłaty

15. Z tytułu świadczonych Usług Dostawca Usługi pobiera opłaty według obowiązującego Cennika.

16. Usługi świadczone są w Systemie pre-paid, wymagającym nabycia Kodu przed rozpoczęciem świadczenia Usługi w sposób wskazany w ust. 8. Dostawca Usługi dopuszcza możliwość rozłączenia połączenia z chwilą wykorzystania przedpłaconej kwoty (Nominału Kodu) lub upływu Okresu ważności Usługi.

Obowiązki Użytkownika

17.Użytkownik jest zobowiązany także do:

1) ochrony poufności Kodu z zachowaniem należytej staranności,

2) używania Kodu wyłącznie w Okresie ważności Usługi.

Zakres odpowiedzialności Dostawcy Usługi

18. Dostawca Usługi odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie i/lub Warunkach Oferty Promocyjnej oraz obowiązujących przepisach prawa.

19. Dostawca Usługi nie odpowiada za ewentualne szkody związane z udostępnieniem Kodu przez Użytkownika osobom trzecim. W przypadku wejścia w posiadanie Kodu przez osoby trzecie wskutek innej czynności niż udostępnienie, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania podjęte przez te osoby do momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia Dostawcy Usługi o jej zablokowaniu.

20.W przypadku, gdy osoba trzecia poniesie szkodę na skutek działań z użyciem Kodu Dostawca Usługi zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej.

Reklamacje

21. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, w tym nieprawidłowego naliczenia opłat.

22.Reklamacja może być złożona także telefonicznie pod numerem wskazanym przez Dostawcę Usługi, w tym w Serwisie www (obecnie: 801 880 006) lub na adres poczty elektronicznej wskazany w Serwisie www (obecnie: tanitelefon@telepin.pl ), o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne.

23. Reklamacja, poza odpowiednimi danymi określonymi w Regulaminach Świadczenia Usług (za wyjątkiem KNA, Numeru Klienta oraz adresu miejsca Zakończenia Sieci) powinna określać numer Kodu oraz datę nabycia lub datę Aktywacji Usługi (Kodu).

24. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.

25. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Dostawcę Usługi Użytkownikowi przysługuje prawo żądania Odszkodowania w wysokości kwoty, o którą pomniejszona została wartość Kodu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem reklamowanej Usługi, zwiększonej o 1/10 ww. wartości.

26. Uzyskanie Odszkodowania, o którym mowa w ust. 25 następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Użytkownika, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia przejściowe i końcowe

27. Operator zawiadamia Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu i Cennika, przez podanie tego do publicznej wiadomości (publikacja zawiadomienia i nowego Regulaminu i Cennika w Serwisie www), z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego przed dniem skuteczności zmiany.

28.W sprawach nieuregulowanych lub uregulowanych częściowo w Regulaminie do świadczenia Usług mają zastosowanie odpowiednio postanowienia Regulaminów Świadczenia Usług dotyczące relacji z Abonentami i Użytkownikami.

29.Regulamin staje się skuteczny z dniem 01.05.2009 roku.